REGULAMIN

1. INFORMACJE O FIRMIE
2. WYMAGANIA TECHNICZNE
3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
6. PŁATNOŚCI – BLOKADA ZAMÓWIEŃ
7. REKLAMACJE I ZWROTY
8. INFORMACJE DODATKOWE
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. RODO

 

1. INFORMACJE O FIRMIE

FIRMA "SUSKA" JANUSZ SUSKA
05-540 Zalesie Górne
ul.Środkowa 10

 

tel: (+48) 22 756-57-06, 736-38-56, 736-38-57
fax: (+48) 22 736-38-58
e-mail: janusz@suska.com.pl

 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Komputer z dostępem do Internetu.
2.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox lub Internet Explorer lub Opera lub Google Chrome lub Safari.
2.3. minimalna rozdzielczość monitora: 1280x720.
2.4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

 


3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

3.1. Klient wybiera interesujący go produkt poprzez  wpisanie ilości w polu "Do koszyka" i kliknięcie ikony koszyka. Po kliknięciu 
       ikony koszyka dany produkt z zadaną ilościa znajduje sie w koszyku.
3.2. W celu złożenia zamówienia należy kliknąć (na grze ekranu) przycisk "Koszyk". System przeniesie Klienta do zawartości
       koszyka, gdzie można będzie jeszcze zmienić ilości lub wykasować niepotrzebne towary z koszyka. Jeśli chcemy
       kontynuować zakupy, proszę (będąc w koszyku) kliknąć przycisk "Powrót do towarów".
3.3. W celu akceptacji zamówienia proszę wypełnić pola (typ dokumentu, rodzaj dostawy, sposób zapłaty, adres dostawy,
       ewentualnie wpisać uwagi do zamówienia w polu "Podaj swój komentarz", zatwierdzić go przy pomocy ikony "Zatwierdź
       komentarz" oraz w celu wysłania zamówienia do realizacji proszę kliknąć "Akceptuj zamówienie"
3.4. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie zmianą statusu zamówienia, co powoduje
      związanie Klienta z zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej
      "Zamówienie przyjęte...", która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz oświadczenie
      sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia.

 


4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po jego przetworzeniu przez system B2B, tzn wtedy, kiedy na liście zamówień
to zamówienie zmieni status z "w trakcie przetwarzania" na "przyjęte do realizacji".
Czas realizacji uzależniony jest od wielkości zamówienia, ale nie będzie przekraczał 24 godzin od momentu zmiany statusu
na "przyjęte do realizacji"

 

 
5. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA:

W celu zmiany lub anulowania zamówienia prosimy o kontakt mailowy janusz@suska.com.pl lub telefoniczny: (+48) 22 756-57-06, 736-38-56, 736-38-57

 


6. PŁATNOŚCI – BLOKADA ZAMÓWIEŃ:

W przypadku, gdy Klient zalega z płatnościami za poprzednie zamówienia, zatwierdzenie nowych zamówień nie będzie możliwe
do czasu uregulowania przeterminowanych zobowiązań wobec firmy "SUSKA" Janusz Suska. Zawartość koszyków nie zniknie,
a po uregulowaniu zaległych zobowiązań możliwość składania zamówień zostanie bezzwłocznie odblokowana.

 


7. REKLAMACJE I ZWROTY

7.1. Postepowanie z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową( rekojmia) :
7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową
         określona jest w art.556¹-556³, 557§3, 558§1, 560, 561 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. , poz. 121 ze zm.).
7.1.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego , jeżeli rzecz sprzedana:
         - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający
           z okoliczności lub przeznaczenia;
          - nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
          - nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił
            zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
          - została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

7.1.3. W reklamacji z tytułu rękojmi Kupujący może żądać:
          - naprawienia towaru,
          - wymiany towaru na wolny od wad,
          - obniżenia ceny,
          - odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna – jednocześnie Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada
            jest nieistotna.

7.1.4. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania , pod warunkiem
          zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności w ciągu 1 roku od jej wykrycia.
7.1.5. Przy Sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi , jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie
         i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie , a w przypadku gdy
         wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7.1.6. Zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail
         na adres janusz@suska.com.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Firma "SUSKA" Janusz Suska
         ul. Środkowa 10, 05-540 Zalesie Górne.
7.1.7. Towar podlegający reklamacji Konsument wysyła na adres Sprzedawcy ul. Środkowa 10, 05-540 Zalesie Górne. Sprzedawca
          ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest
          wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
7.1.8. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym powyżej terminie oznacza uznanie reklamacji. Jeżeli reklamacja dotycząca
          wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym. W przypadku reklamacji
          odrzuconej koszty te pokrywa Konsument.
7.2. Postępowanie w przypadku towarów objętych gwarancją, wówczas Produkt podlega naprawie przez autoryzowany serwis.
7.2.1. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane
         są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta tj. producenta lub dystrybutora;
7.2.2. W przypadku wykonania roszczeń z tytułu gwarancji Kupujący winien je realizować bezpośrednio w autoryzowanych serwisach
          wskazanych w karcie gwarancyjnej Produktu.
7.2.3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
7.2.4. W przypadku Produktów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
         nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie
treści zawieranej umowy:
1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:
   - przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie
     otrzymania zamówienia
” i „Przyjęcie zamówienia”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez system B2B.
   - przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu w postaci faktury VAT.
2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy
     oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez ten system b2b, zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Opisy Produktów i ich zdjęcia zamieszczone na stronie systemu b2b pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firmy "SUSKA" Janusz Suska
    bądź firm powiązanych umowami współpracy z "SUSKA" Janusz Suska. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów
    produktów i ich zdjęć. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach tego systemu b2b są używane wyłącznie
    w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
    - Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
    - Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
    - Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);
    - Inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.
4. Zmiany w regulaminie:
    4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony z co najmniej
          14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób
           zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail Klienta posiadającego Konto),
           a ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu podczas składania Zamówienia.
    4.2. W przypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia
           1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów
           korzystających z systemu b2b przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone
           Zamówienia i zawarte umowy.
           W takim przypadku Zamówienia i umowy będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
    4.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie
          konsumentami i korzystających z systemu b2b przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu
          nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
    4.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu
           art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym
           zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
    4.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu
           art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu
           ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

9. RODO

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie
ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących
Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług. 
Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?
    - Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma "SUSKA" Janusz Suska,
05-540 Zalesie Górne, ul.Środkowa 10 zwana dalej
     Firma "SUSKA" Janusz Suska.

2. Jak można się z nami skontaktować ?
    - Z administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Firma "SUSKA" Janusz Suska
      ul.Środkowa 10, 05-540 Zalesie Górne lub mailem: janusz@suska.com.pl.

3. Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe ?
    - Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas zakładania konta w systemie b2b pod adresem
      https://suska.com.pl, jak i później, podczas korzystania przez Państwa z systemu b2b. Dodatkowo, informacje o Państwu
      otrzymujemy bezpośrednio od Państwa podczas podpisywania umowy współpracy.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?
    Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami
     umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

    - umożliwienia Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Państwu pełnego korzystania
      z systemu b2b pod adresem https://www.suska.com.pl i aktywacji konta;
    - umożliwienia Państwu założenia i zarządzania Państwa kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;
    - umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach https://www.suska.com.pl;
    - zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
    - umożliwienia uczestnictwa w programach bonusowych;
    - rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Państwa reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach: https://www.suska.com.pl;
    - obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujecie;
     -
kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
     -
rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

5. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Państwa dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
    - analizowania i zarządzania Państwa aktywnością na stronach internetowych https://www.suska.com.pl celem dostosowania usług
        i treści do Państwa indywidualnych preferencji;

    - organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możecie wziąć Państwo udział;
    - dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami
        https://www.suska.com.pl;
     -
prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
    - windykacji należności;
    - prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
    - zapewnienia obsługi usług płatniczych;
    - zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom
        i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

    - kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;
    - przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczeń (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających
        z przepisów prawa).

6. Firma "SUSKA" Janusz Suska jest uprawniona przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w celu:
    - organizacji konkursów, w których mogą Państwo wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
    - otrzymywania i wyświetlania Państwa komentarzy dotyczących zakupów produktów;
     -
zapisywania danych w plikach cookie;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c)
i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego.


Powrót